Contact

Position : Home > Contact


Tel:+86(431)-85166112 Fax:+86(431)-85166112 E-Mail:wlxy@jlu.edu.cn

Address:2699 Qianjin Street, Changchun City, Jilin Province, P.R.China